Sosialistinen realismi

Kansan Uutisten kolumnisti Emilia Kukkala esittää erinomaisen sarjan kysymyksiä työperäisestä maahanmuutosta ja sen tarveharkinnasta. Vastauksia hän odottaa sekä vasemmistokonservatiiveilta että näiden ääniä kalastelevilta poliitikoilta. Tästä esimerkkinä käy vaikkapa Vasemmistoliiton Markus Mustajärvi, joka vasta hiljattain ehätti lipaisemaan halpatyövoimaa pelkääviä ammattiyhdistysmiehiä pelaamalla maahanmuuttokritiikkikortin.

Ulkomaalaisvastaisuudella ratsastamista kutsutaan yleensä ”realismiksi”. Fiksun miehen maineessa oleva Mustajärvikin varmistelee selustaansa toteamalla jo etukäteen, että hänen vilpitön tavoitteensa pienipalkkaisten ihmisten maahantulon estämiseksi tullaan tulkitsemaan monenlaisten vihertaistolaisten puheissa rasismiksi.

Mustajärven kielenkäytössä ”yleishumanismi” koostuu täsmälleen samoista sisällöistä kuin perussuomalaisten ahkerasti hokema ”kukkahattuilu”: tavallisen työntekijän pahin vastustaja ei ole Elinkeinoelämän Keskusliiton hyväntahtoinen patruuna, vaan arkielämästä vieraantunut, valkoista miestä apurahapalkalla sortava viherfemakko – se, joka ei koskaan vahingossakaan pohdi, mitä vaikutuksia HALLITSEMATTOMALLA MAAHANTULOLLA on ylikiiminkiläisen betoniraudoittajan ansiosidonnaisiin työttömyyspäivärahoihin.

Eli kuten Emilia Kukkala asian ilmaisee:

Helpot ratkaisut ovat kivoja ja suurimmat valheet helpoimpia uskoa. Persut sen tietävät. Ongelma: kansaa kyykytetään. Ratkaisu: rajat kiinni. Marinoidaan patenttipökäle duunariretoriikassa ja tarjotaan niin kuumana, ettei paskaa ehdi maistaa kun kieli palaa.

Kukaan ei ole kiistämässä Mustajärven toteamaa elinkeinoelämän katalista aikeista. Ilman muuta herrat ja rouvat oikeistopoliitikot haluavat työmarkkinoille lisää ihmisiä, jotka eivät ole perillä oikeuksistaan ja jotka ovat valmiita tekemään töitä työehtosopimuksista piittaamatta tai jopa alle minimipalkan. Tällaisia ihmisiä ovat ulkomaalaiset ja työelämään pyrkivät opiskelijat.

Pöpelikköön rysäytetään, kun työväenpuolueet liittyvät taustakuoroon ja haluavat poistaa näiltä ihmisiltä kaikki oikeudet vaikuttaa omiin asioihinsa.

Siksi Emilia Kukkalan kysymyksiin pitää lisätä vielä tämä:

Työnantaja kiertää ja jopa avoimesti rikkoo jo nyt hyviä tapoja, työehtosopimuksia ja lakia, joten miksi kukaan olettaa, että lain tiukentaminen jotenkin vaikuttaisi työnantajien toimintaan jatkossa?

Elinkeinoelämällä kysymyksessä ei ole mitään miettimistä. Jos työnantaja saa työt teetettyä – vaikka laittomastikin – halvemmalla, hän tekee niin. Kuten Björn Wahlroos on sanonut, yrityksellä ei ole eikä edes saa olla moraalia.

Laiska työväenpoliitikko menee yli siitä, mistä aita on matalin. On vain niin paljon helpompaa vainota kielitaidotonta keikkatyöläistä kuin hänet palkkaavaa yritysrypästä.

Vasemmistoäänestäjä on ansainnut parempaa.

Ota osaa keskusteluun

4 kommenttia

 1. Kansat ja kulttuurit sekoittuvat yleisten siirtymälakien mukaisesti pikkuhiljaa kaikkiallan ja sitä on tapahtunut aina. Nyt asia on kovasti ajankohtainen.

  Tietyn vertailukohteen nykyilmiölle tarjoaa parin tuhanne vuoden takainen Rooma. Silloiset maahanmuuttajat plebeijit (kuului niihin muitakin) olivat provinseista ja siirtomaista Roomaan tulleita ulkomaalaisia, joita voi tietyssä mielessä verrata nykyisiin maahanmuuttajiin. Niiden määrä kasvoi koko ajan Rooman laajenemisen alusta aina sen romahtamiseen saakka. Plebeijlle ei siis kuulunut niitä oikeuksia, joita Rooman kansaliaislla oli. Historiankirjat eivät tosin kovin paljon kerro heidän elämästään.

  Muuttoliikkeen syynä olivat Rooman valloitussodat, joiden fiilinki oli samankaltainen kuin nykyisen globalisaation etenemisessä ennen lamaa. Rooman laajeneminen johti lopulta maailmanvallan tuhoutumiseen. Siirtomaista tuodut elintarvikkeet rapauttivat Rooman oman talouden, ja johtivat orjatyöhön perustuvan tuotantojärjestelmän sortumisen. Vapaisiin talonpoikiin perustunut armeijakin kuihtui talonpoikien häviämisen seurauksena, ja lopulta Rooma tuhoutui.

  Rooman valtakunnassa ja nykyisessä kapitalistisessa globalisaatiossa on paljon yhteisiä piirteitä. Pääomien kasvaminen kansainvälisiin mittoihin synnytti avoimen taistelun maailman valloittamisesta. Läntiset maat himoavat nyt suurempia voittoja alikehittyneistä ja kehitysmaista. Globaalin kapitalismin ahneus ja riisto on tehnyt osan kansalaisita eri maissa taloudellisesti ja sosiaalisesti turvattomiksi.
  Kasautuneen pääoman lähtömaan talous kutistuu ja riippuvuus kansainvälisestä toiminnasta kasvaa. Seurauksena on työttömyyttä lähtömaissa, ja kansallisten valtioiden lisääntynyt alttius monenlaisille talouskriiseille. Tuottamattomat alat lisääntyvä, ja yli varojen elävä loismainen yläluokka vaatii enemmän rahaa, kuin mitä verotulot valtiolle tuottavat. Siinä on valtioiden velkaantumisen pohjimmainen syy.

  Maahanmuuttajat kuten myös kohdemaan köyhälistö (työttömät ja muut vähävaraiset), ovat globaalin kapitalismin uhreja. Jonkun tai joidenkin on maksettava globalisaation aiheuttamat seuraukset. Koska muuttoliikkeen aiheuttajille ei ole asetettu toimistaan kustannusvelvoitetta, joudutaan maahanmuutto rahoittamaan niistä palkansaajilta kerätyistä verotuloista, jotka on budjetoitu sosiaaliturvan ja koulutoimen momenteille. Jos resursseja ja kapasiteettia ei lisätä, palvelupisteiden toiminta hidastuu ja palvelu heikkenee kaikille palveluiden käyttäjille.

  Tämä on aiheuttanut väähävaraisten kuntalaisten keskuudessa oikeutettua tyytymättömyyttä. Maan hallitus on leimannut kansalaisten protestit rasismiksi. Syytös on motiiveiltaan valheellinen ja sisällöltään virheellinen. Maahanmuuttajat ovat täysin syyttömiä kärsijöitä, ja he ovat pahoillaan kantaväestön ja muuttajien suhteiden huonontumisesta Suomessa.

  Suomalaiset kyllä ymmärtävät tämän. Porvaristo, joka muuttoliikkeen aiheuttaa, on vaiennut muuttoliikkeen syistä. Myös Perussuomalaiset, jotka käyttävät muuttoliikkeen aiheuttamaa protestia vain kannatuksensa kasvattamiseen, jättävät myös kertomatta muuttoliikkeen varsinaiset syyt. Perussuomalaiset asettuvat näin globaalin kapitalismin kannattajiksi ja puolustajiksi, ja syylistävät maahanmuuttajia.

  Entisen kd-liikkeen perillisillä ei näytä olevan juuri mitään sanottavaa globalisaatiosta ja sen seurauksista.

 2. Lisäyksenä edelliseen kommenttiin:

  Ainoa välitön ratkaisu maahanmuutto-ongelmaan olisi se, että kansainvälinen pääoma asetetaan kustannusvastuuseen toiminnastaan. Koska pääomapiirit eivät pysty tarjoamaan maahanmuuttajille työtä, heidät olisi velvoitettava maksamaan maahanmuuttoveroa. Veron kokonaismäärän tulisi kattaa kaikki maahanmuutosta aiheutuvat kustannukset. Veroa joutuisivat maksamaan kaikki ne yritykset, jotka harjoittavat kansainvälistä toimintaa. Veron suuruus määräytyisi yrityksen koon mukaan.

  Toisena, kansojen ja kulttuurien yhdentymistä säätelevänä, toimena tulisi eduskunnan määritellä vieraaseen maahan tuleville muuttajille kotoutumisen tasa-arvoiset ja humaanit periaatteet. Kaksien työmarkkinoiden syntyminen tulee estää. Vierastyövoimaa vuokraavien yritysten, kuten myös kaikkien muiden työvoiman vuokrausta harjoittavien reppufirmojen toiminta tulee lakkauttaa ihmiskaupasta annettujen kansainvälisten säännösten mukaisesti.

  Rikkauden ja hyvinvoinnin lähde on vain ja ainoastaan ihmistyö. Jokainen maaihanmuuttaja haluaa osallistua työhön uudessa kotimaassaan. Niin tekivät myös suomalaiset muuttaessaan suurin joukoin Ruotsiin 1960 – 70 -luvulla. Työpaikkojen puuttumisen syynä tämän päivän Suomessa on kapitalistinen talousjärjestelmä. Suomen hallituksen on rakennettava kiireellisesti omaa kansallista valtion omistukseen perustuvaa tuotantoa, jotta maasta voidaan poistaa kaikenlainen työttömyys.

  Työttömyyden kipeimpiä ilmenemismuotoja ovat juuri nuorisotyöttömyys ja maahanmuuttajien työttömyys. Jos Suomessa on tarjolla koko työvoiman määrää vastaava työpaikkojen tarjonta, poistaa se välittömästi myös kaikki maahan muutosta johtuvat ongelmat. Kapitalismin kuolemansairaus vaatii muutenkin oman kansallisen tuotantojärjestelmän luomista. Sen rakentaminen on aloitettava heti.

  Maahanmuuttajien on saavat harjoittaa omaa kulttuuriaan vapaasti mahdollisuuksiensa mukaan, mutta se on sopeutettava Suomessa noudatettavien ihmisoikeuksien ja kansalaisten perusoikeuksien puitteisiin. Se koskee myös kunkin kulttuurin uskonnollisia tapoja ja määräyksiä. Ruumiinosien silpominen uskonnollisista syistä ja kunniaväkivalta tulee kieltää.

  Suomalaisten poliittisesti hankittu oikeus uskontojen arvosteluun ja jumalanpilkkaankin on pidettävä edelleen voimassa. Rasismi, joka tarkoittaa kansallisuuden, uskonnon, sukupuolen, ihonvärin tai jonkin muun seikan perusteella tapahtuvaa yhteiskunnallista syrjintää, on ehdottomasti kiellettävä. Kielitaito ei voi olla myöskään syrjimisen peruste. Viron kaltaisia kielipoliiseja ei Suomessa pidä sallia.

  Kansallinen kulttuuri antaa edelleen ihmiselle persoonallisen identiteetit. Se toimii niin kauan, kunnes kansat ja kulttuurit ovat lopullisesti yhdentyneet. Maahanmuuttajat joutuvat aina ristiriitaan entisen ja uuden kansallisen identiteetin kanssa. Se on vaikea prosessi ja siihen on suhtauduttava lempeästi ja maltillisesti. Tasa-arvoinen kansalaisuus uudessa maassa helpottaa tuota prosessia.

  Globaali kapitalismi on viimeinen, ja jo kuolinkappailuaan käyvä, ihmisiä eriarvoistava järjestelmä. Työväenliikkeen pitää pyrkiä yhdistämään kaikki globalisaation uhrit, myös maahanmuttajat, taisteluun riistosta vapan yhteiskunnan, sosialismin puolesta. Sosialismin tulee olla itsenäisten, monikulttuuristen sekä sisäisesti tasa-arvoisten kansalaisten yhteiskunta. Joskus se laajenee kaikkiin maihin uudeksi ihmiskunnaksi, jonka henkinen rikkaus perustuu erilaisten kansallisten kulttuurien pohjattomaan rikkauteen.

 3. Periaatteessa täyttä asiaa, mutta ehkä Emilia voisi hillitä heppojaan noiden paskapökäleiden suhteen. Ei mielestämme erheessä olevan ihmisen suututtaminen tuota mitään hyvää.
  Mieluumminkin voisi kysyä, miksi mustajärvet eivät numerot kädessä osoita, kuka on ajanut ongelmiin Suomen köyhät, työttömät, asunnottomat. Ja mitkä piirit ajavat maailman asiat sille mallille että köyhien on pakko lähteä kotoaan leivän perässä. Kuten lähti Suomestakin joka kymmenes reilu 100v ja taas 50 v sitten.
  Kyse on kokoomuspolitiikasta ja uusliberalismista. Persut kadehtijoineen sotkevat oireet (kuumeilu/ kerjääminen, kansainvaellukset) itse tautiin (syöpä/ uusliberalismi, kapitalismin nykyversio).
  Niin kauan kuin Vas ja vasemmisto eivät tartu valistustehtäväänsä ja pyri kohottamaan mm. jäsentensä yhteiskunnallista tietoisuutta, persujen ym hörhöjen riemumarssi jatkuu medioissa ja turuilla&toreilla.

 4. Lasketaanko romaanikerjäläiset työperäisiin maahanmuuttajiin?

  Päivä päivältä alkaa käydä selväksi, että yksityisomistukseen perustuva markkinatalous ei enää toimin. Se on tullut matkansa päähän. Menossa oleva lama on aikaisemmista suhdannevaihteluista poikkeava. Globaali kapitalismi ei voi enää palata entiselleen.

  Lama ei ala purkautumaan. Kasvu ei lähde liikkeelle. Työttömyys vain lisääntyy. Rahamarkkinat ovat maailmanlaajuisessa kriisissä. Ne pysyvät pystyssä vain valtioiden lisävelan turvin. Lisävelat otetaan veronmaksajien piikkiin, ja verotus kohdistetaan niin, että se ei rasita suurituloisia.

  Valtiot korruptoituvat tarjolla olevan spekulatiivisen pääoman (riistotulon) runsauden vuoksi. Valtioiden korruptoituminen ilmenee kansantuloa tuottamattomien loismaisten toimanta-alojen voimakkaana kasvuna. Niiden jatkuva ylläpito edellyttää veroriiston lisäämistä, sosiaaliturvan alentamista, koulutuksen supitamista, työurien pidentämistä ja eläketason laskua.

  Globaalin pääoman voiton nälkää ajaa joukkomitassa maailman suhteellista liikaväestöä etsimään elinmahdollisuuksia vieraista maista. Kohdemaissakaan ei ole vapaita työpaikkoja. Oikeudeton plebeijiväestö lisääntyy kehittyneissä maissa, ja se joudutaan elättämään pinentyneen sosiaaliturvan avulla.

  Maahan muutto ja kerjäläisten räjähdysmainen kasvu kärjistävät syntymässä olevaa kriisiä. Mitta täyttyy nopeassa tempossa. Poliittinen eliitti, sekä oikealla että vasemmalla, on vaalirahoituksen rappeuttamaa ja karriarismin sokeuttamaa. Se ei tunnista ilmiöiden syitä. Ongelmille ei näy ratkaisua, sillä perinteiset poliittiset kiellot ja rajoitukset johtavat etniseen syrjintään, rasismiin ja lopulta fasismiin.

  Kapitalismin eli ”vapaan markkinatalouden” rajat paljastuvat selkeinä ja inhimillisesti katsoen varsin tylyinä. Mitään noista ongelmista ei voida ratkaista tilapäisestikään, puhumattakaan, että ne voitaisiin poistaa lopullisesti.

  Jos nykyinen sukupolvi haluaa välttyä maailman laajuiselta sosiaaliselta katastrofilta, sillä on edessä tuotantotavan vaihtaminen, eli suuntautuminen pääomien yhteisomistukseen ja suunnitelmatalouteen. Taloudellinen pääoma, kulttuuriperintö ja poliittinen valta on pakko luovuttaa omistamattoman kansan käsiniin. Kas siinä pulmaa!

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *